TABELA OPŁAT ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ OZNACZEŃ GEOGRAFICZNYCH
obowiązujących od dnia 05 marca 2004 r.

Lp.

Wyszczególnienie

Wysokość opłat

1

Za zgłoszenie oznaczenia geograficznego

300,00 zł

2

Od sprawdzenia zasadności zgłoszenia nazwy pochodzenia lub oznaczenia geograficznego*)

300,00 zł

3

Od wniosku o odroczenie opłaty

40,00 zł

4

Od wniosku o przywrócenie terminu lub wniosku o uwzględnienie uchybienia terminu z powodu nadzwyczajnych okoliczności

70,00 zł

5

Od wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy:

 

- w związku z wydanym postanowieniem**)

50,00 zł

- w związku z wydaną decyzją

100,00 zł

6

Za publikację o udzielonym prawie z rejestracji

60,00 zł

7

Za wydanie duplikatu świadectwa rejestracji

60,00 zł

8

Za wyciąg z rejestru

40,00 zł

9

Od wniosku o dokonanie zmiany w rejestrze - od każdej zmiany

50,00 zł

10

Od wniesionego sprzeciwu

400,00 zł

11

Od wniosku o wydanie przez Urząd Patentowy decyzji w postępowaniu spornym

400,00 zł

12

Od wniosku o wniesienie skargi do sądu administracyjnego

400,00 zł

13

Od wniosku o przekazywanie korespondencji na dodatkowy adres (art. 241 ust. 2) - za każdy dodatkowy adres

100,00 zł

14

Za ochronę oznaczenia geograficznego

1.000,00 zł*) Dotyczy zgłoszeń dokonanych zgodnie z rozporządzeniem nr 2081/92 EWG z dnia 14 lipca 1992 r. o ochronie oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia dla produktów rolnych i artykułów żywnościowych (Dz. Urz. WE L 208 z 24.07.1992, str. 1 i n.).

**) Nie dotyczy wniosków o zwolnienie od opłaty.

do góry  do góry     Strona główna


 Źródło: Dz. U. nr 35 z  2004 r., poz.  309