TABELA OPŁAT ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ TOPOGRAFII UKŁADÓW SCALONYCH
obowiązujących od dnia 05 marca 2004 r.Lp.

Wyszczególnienie

Wysokość opłat

I

Opłaty jednorazowe

 

1

Za zgłoszenie topografii układu scalonego

250,00 zł

2

Od oświadczenia o wprowadzeniu topografii do obrotu przed zgłoszeniem

60,00 zł

3

Od wniosku o odroczenie opłaty

40,00 zł

4

Od wniosku o przywrócenie terminu lub uwzględnienie uchybienia terminu z powodu nadzwyczajnych okoliczności

70,00 zł

5

Od wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy:

 

- w związku z wydanym postanowieniem*)

50,00 zł

- w związku z wydaną decyzją

100,00 zł

6

Za publikację o udzielonym prawie z rejestracji

60,00 zł

7

Za wydanie duplikatu świadectwa rejestracji

60,00 zł

8

Za wyciąg z rejestru

40,00 zł

9

Od wniosku o dokonanie zmiany w rejestrze - od każdej zmiany

50,00 zł

10

Od wniesionego sprzeciwu

400,00 zł

11

Od wniosku o wydanie decyzji w postępowaniu spornym

400,00 zł

12

Od wniosku o wniesienie skargi do sądu administracyjnego

400,00 zł

13

Od wniosku o przekazywanie korespondencji na dodatkowy adres (art. 241 ust. 2) - za każdy dodatkowy adres

100,00 zł

II

Opłaty okresowe

 

1

Za pierwszy okres ochrony topografii układu scalonego obejmujący okres do pięciu lat ustalony według zasad określonych w art. 220

550,00 zł

2

Za drugi okres ochrony topografii układu scalonego obejmujący pozostałe lata ochrony

800,00 zł

*) Nie dotyczy wniosków o zwolnienie od opłaty.

do góry  do góry     Strona główna


 Źródło: Dz. U. nr 35 z  2004 r., poz.  309