TABELA OPŁAT ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ WYNALAZKÓW I WZORÓW UŻYTKOWYCH
obowiązujących od dnia 05 marca 2004 r.

Lp.

Wyszczególnienie

Wysokość opłat

I

Opłaty jednorazowe

 

1

Za zgłoszenie wynalazku lub wzoru użytkowego

500,00 zł*)

- za każdą stronę ponad 20 stron opisu, zastrzeżeń i rysunków

25,00 zł

Od oświadczenia o korzystaniu z pierwszeństwa - za każde pierwszeństwo

100,00 zł

2

Za przekazanie (od zgłoszenia PCT**))

300,00 zł*)

3

Opłata krajowa (od zgłoszenia PCT**)):

 

- gdy badania wstępnego nie przeprowadzono

500,00 zł*)

- gdy badanie wstępne przeprowadzono

350,00 zł*)

- za każdą dodatkową stronę powyżej 20 stron tłumaczenia opisu, zastrzeżeń i rysunków

25,00 zł

- od oświadczenia o korzystaniu z pierwszeństwa, za każde pierwszeństwo

100,00 zł

4

Za przekazanie europejskiego zgłoszenia patentowego lub europejskiego zgłoszenia patentowego w ramach PCT

300,00 zł

5

Od wniosku o dokonanie ogłoszenia w terminie wcześniejszym

60,00 zł

6

Od wniosku o odroczenie opłaty

40,00 zł

7

Od wniosku o przywrócenie terminu lub wniosku o uwzględnienie uchybienia terminu z powodu nadzwyczajnych okoliczności

70,00 zł

8

Od wniosku o udzielenie prawa ochronnego na zgłoszony wynalazek

100,00 zł

9

Od wniosku o wydanie dodatkowego prawa ochronnego

500,00 zł

10

Od wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy:

 

- w związku z wydanym postanowieniem***)

50,00 zł

- w związku z wydaną decyzją

100,00 zł

11

Za publikację informacji o udzielonym patencie, publikację informacji o udzielonym dodatkowym prawie ochronnym i za druk opisu patentowego do 10 stron opisu lub za publikację tłumaczenia patentu europejskiego do 10 stron opisu

80,00 zł

- za druk jedenastej i każdej następnej strony opisu patentowego - od strony maszynopisu lub arkusza rysunku

6,00 zł

12

Za publikację o udzielonym prawie ochronnym na wzór użytkowy

60,00 zł

13

Od oświadczenia o gotowości udzielenia licencji (licencja otwarta)

60,00 zł

14

Za wydanie duplikatu dokumentu patentowego lub świadectwa ochronnego:

 

- do 20 stron

80,00 zł

- powyżej 20 stron

150,00 zł

15

Za wyciąg z rejestru

40,00 zł

16

Za sporządzenie dowodu dokonania zgłoszenia wynalazku (dowód pierwszeństwa):

 

- do 20 stron

60,00 zł

- powyżej 20 stron

125,00 zł

17

Za sporządzenie dowodu dokonania zgłoszenia wzoru użytkowego (dowód pierwszeństwa):

 

- do 20 stron

60,00 zł

- powyżej 20 stron

125,00 zł

18

Od wniosku o dokonanie zmiany w rejestrze - od każdej zmiany

50,00 zł

19

Od wniesionego sprzeciwu

400,00 zł

20

Od wniosku o wydanie decyzji w postępowaniu spornym

400,00 zł

21

Od wniosku o wniesienie skargi do sądu administracyjnego

400,00 zł

22

Od wniosku o przekazywanie korespondencji na dodatkowy adres (art. 241 ust. 2) - za każdy dodatkowy adres

100,00 zł

II

Opłaty okresowe

 

1

Za pierwszy okres ochrony wynalazku obejmujący 1, 2 i 3 rok ochrony

270,00 zł

2

Za 4 rok ochrony wynalazku

100,00 zł

3

Za 5 rok ochrony wynalazku

210,00 zł

4

Za 6 rok ochrony wynalazku

260,00 zł

5

Za 7 rok ochrony wynalazku

300,00 zł

6

Za 8 rok ochrony wynalazku

350,00 zł

7

Za 9 rok ochrony wynalazku

450,00 zł

8

Za 10 rok ochrony wynalazku

550,00 zł

9

Za 11 rok ochrony wynalazku

650,00 zł

10

Za 12 rok ochrony wynalazku

750,00 zł

11

Za 13 rok ochrony wynalazku

850,00 zł

12

Za 14 rok ochrony wynalazku

950,00 zł

13

Za 15 rok ochrony wynalazku

1.050,00 zł

14

Za 16 rok ochrony wynalazku

1.150,00 zł

15

Za 17 rok ochrony wynalazku

1.250,00 zł

16

Za 18 rok ochrony wynalazku

1.350,00 zł

17

Za 19 rok ochrony wynalazku

1.450,00 zł

18

Za 20 rok ochrony wynalazku

1.550,00 zł

19

Za ochronę wynalazku stanowiącego przedmiot patentu dodatkowego

1.300,00 zł

20

Za każdy rozpoczęty rok ochrony wynalazku, na który udzielono dodatkowego prawa ochronnego

5.000,00 zł

21

Za pierwszy okres ochrony wzoru użytkowego obejmujący 1, 2 i 3 rok ochrony

200,00 zł

22

Za drugi okres ochrony wzoru użytkowego obejmujący 4 i 5 rok ochrony

270,00 zł

23

Za trzeci okres ochrony wzoru użytkowego obejmujący 6, 7 i 8 rok ochrony

800,00 zł

24

Za czwarty okres ochrony wzoru użytkowego obejmujący 9 i 10 rok ochrony

1.000,00 zł*) W przypadku ujęcia w zgłoszeniu więcej niż dwóch wynalazków opłata podlega zwiększeniu o 50%.

**) PCT - Układ o współpracy patentowej.

***) Nie dotyczy wniosków o zwolnienie od opłaty.

do góry  do góry     Strona główna


 Źródło: Dz. U. nr 35 z  2004 r., poz.  309