TABELA OPŁAT ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ZNAKóW TOWAROWYCH
obowiązujących od dnia 05 marca 2004 r.

Lp.

Wyszczególnienie

Wysokość opłat

I

Opłaty jednorazowe

 

1

Od podania o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy do trzech klas towarowych według obowiązującej klasyfikacji towarów i usług

500,00 zł

- od każdej klasy powyżej trzech

100,00 zł

Od oświadczenia o korzystaniu z pierwszeństwa - za każde pierwszeństwo

100,00 zł

2

Od wniosku o przekształcenie rejestracji międzynarodowej lub wspólnotowego znaku towarowego w zgłoszenie krajowe

500,00 zł

3

Od wniosku o zmianę zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego na zgłoszenie krajowe

500,00 zł

4

Za przekazanie zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego

120,00 zł

5

Za podzielenie zgłoszenia - za każde zgłoszenie dodatkowe

500,00 zł

6

Od wniosku o odroczenie opłaty

40,00 zł

7

Od wniosku o przywrócenie terminu lub wniosku o uwzględnienie uchybienia terminu z powodu nadzwyczajnych okoliczności

70,00 zł

8

Od wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy:

 

- w związku z wydanym postanowieniem*)

50,00 zł

- w związku z wydaną decyzją

100,00 zł

9

Za publikację o udzielonym prawie ochronnym

60,00 zł

10

Za wydanie duplikatu świadectwa ochronnego

80,00 zł

11

Za wyciąg z rejestru znaków towarowych

40,00 zł

12

Za sporządzenie dowodu pierwszeństwa

30,00 zł

13

Od wniosku o dokonanie zmiany w rejestrze - od każdej zmiany

50,00 zł

14

Od wniosku o zastąpienie rejestracji krajowej rejestracją międzynarodową

50,00 zł

15

Od wniosku o złożenie przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej wniosku o dokonanie wpisu do rejestru międzynarodowego zmiany dotyczącej międzynarodowej rejestracji znaku towarowego

200,00 zł

16

Od wniesionego sprzeciwu

400,00 zł

17

Od wniosku o wydanie decyzji w postępowaniu spornym

400,00 zł

18

Od wniosku o wniesienie skargi do sądu administracyjnego

400,00 zł

19

Od wniosku o rejestrację międzynarodową

400,00 zł

20

Od wniosku o przedłużenie ochrony

150,00 zł

21

Opłata dodatkowa od wniosku o przedłużenie ochrony złożonego po terminie

150,00 zł

22

Od wniosku o przekazywanie korespondencji na dodatkowy adres (art. 241 ust. 2) - za każdy dodatkowy adres

100,00 zł

II

Opłaty okresowe (za 10-letni okres ochrony)

 

 

Do trzech klas towarowych według obowiązującej klasyfikacji towarów, za każdą klasę

350,00 zł

- za każdą następną klasę

400,00 zł

*) Nie dotyczy wniosków o zwolnienie od opłaty.

do góry  do góry     Strona główna


 Źródło: Dz. U. nr 35 z  2004 r., poz.  309